Pondělí 26. září 2022

Pravidla a podmínky

Pravidla webu

Registrací, přihlášením a používáním tohoto webu se zavazujete, že znáte a budete dodržovat stanovené pravidla.

Smysl této webové stránky je poskytnout uživatelům prostor pro diskuzi. Každý má právo v rámci pravidel vyjádřit svůj názor a proto jsou zde tato pravidla, protože každá komunita potřebuje pro své fungování nějaký řád.
Je důležité také poznamenat, že pravidla jsou zde kvůli ochraně slušných uživatelů, ne od toho aby vyměřovala prostor pro uživatele kteří chtějí dělat svinčík. Z toho důvodu jsou tato pravidla spíše zásadami, než pevně stanoveným (a nepřekročitelným) řádem.

I. Uživatel webu
Uživatelem webu je každý řádně registrovaný návštěvník.

1. Povinnosti
a. uživatel je povinen dodržovat platné zákony a právní normy státu v kterém diskutuje
b. uživatel založením svého účtusouhlasís pravidly webu a zavazuje se je dodržovat
c. uživatel zodpovídá za veškerý textový, obrazový i odkazovaný obsah, který na web vkládá
d. uživatel je povinen při registraci zadat platnou emailovou adresu

2. Uživateli je zakázáno
a. hrubě urážet, napadat či zesměšnovat ostatní uživatele
b. zveřejnovat osobní údaje a fotografie jiných uživatelů bez jejich souhlasu
c. pronásledovat, obtěžovat a zastrašovat uživatele
d. jakkoliv se vydávat za jiného uživatele nebo záměrně používat jeho ikonu
e. komentovat rozhodnutí administrace, které je konečné
f. publikovat dětské pornografické obrázky a fotografie
g. nadměrně používat hrubých vulgarismů
h. používat pro přístup anonymizéry či jiné služby maskující skutečnou IP uživatele a zakládat multinicky
i. upravovat sdělení administrátorů či si tato sdělení zcela vymýšlet
j. zveřejnovat sdělení zasílaná administrátory přes Soukromé zprávy (SZ) či e-mail
k. vydávat se za osobu, která se podílí na tvorbě nebo administraci webu
l. vynášet na jiné weby texty zde zapsané, nebo pomlouvat web, adminiztraci, nebo majitele, což má za následek okamžitý BAN
m. monitoring pro zájmy třetích stran
n. urážet a pomlouvat členy rodiny ostatních uživatelů

3. Postihy za porušení pravidel
Uživatel, který poruší pravidla, bude dle závažnosti provinění napomenut nebo zablokován na dobu jednoho až tří měsíců. (více v sekci Tresty) V případě opakovaného porušení pravidel nebo obcházení zablokovaného účtu, může být takový účet zablokován trvale. Pokud zabanovaný uživatel bude i nadále obcházet BAN, bude mu v tom zabráněno zablokováním (eliminací) jeho zařízení. V případě porušení povinností správce fóra bude správce dle závažnosti provinění napomenut nebo dočasně či trvale zbaven své funkce.

II. Správce fóra(Moderátor)
Správcem fóra je uživatel, který zodpovídá za dodržování pravidel na daném fóru a dbá o jeho rozvoj a plynulý chod. Jedná objektivně a spravedlivě, nezneužívá svého postavení a důležité otázky a rozhodnutí konzultuje s administrátorem dané kategorie. Správcem fóra se automaticky stává jeho zakladatel.

1. Povinnosti správce
a. dokonale znát pravidla webu a příkladně se jimi řídit
b. kontaktovat administrátora v případě nejasností ohledně pravidel
c. při dlouhodobé absenci zajistit náhradního správce fóra
d. informovat příslušného administrátora o ukončení aktivity fóra
e. na požádání informovat uživatele o důvodu přidání jeho účtu na blacklist
f. na požádání informovat uživatele o důvodu smazání jeho příspěvku
g. neprodleně řešit porušení pravidel včetně upozornění uživatelů na jejich porušení
h. po přihlášení zkontrolovat aktivitu a nové příspěvky na spravovaném fóru
i. spolupracovat s administrátory dané kategorie v případě řešení problémů a konfliktů
j. přidávat uživatele, kteří porušují pravidla webu na jím spravovaném fóru, na blacklist
k. neprodleně mazat příspěvky porušující pravidla webu, pokud se o nich dozví

2. Mezi pravomoci správce patří
a. přidávat další správce a odebírat existující (může pouze hlavní správce)
b. měnit popisek a ikonu fóra
c. přepínat mezi klasickým a moderovaným fórem
d. přidávat uživatele na seznam uživatelů s povoleným přístupem
e. mazat příspěvky netématické a narušující plynulý chod diskuze
f. odebírat uživatele ze seznamu uživatelů s povoleným přístupem a z blacklistu
g. uvést v popisku vlastní pravidla spravovaného fóra rozšiřující a doplnující pravidla webu
h. po upozornění přidávat na blacklist uživatele, kteří opakovaně porušují vlastní pravidla fóra
i. spravovat a organizovat fórum dle svého uvážení, ale vždy v souladu s pravidly webu

3. Správci není dovoleno
a. mazat nezávadné příspěvky (pokud však nejsou součástí větve se závadnými příspěvky)
b. jakkoliv postihovat uživatele, kteří pravidla neporušují
c. upravovat (přepisovat) příspěvky a ostatní texty uživatelů, pokud neporušují pravidla, či zákon.

III. Administrátor webu
Administrátorem webu je uživatel jmenovaný do této funkce provozovatelem webu. Zodpovídá za dodržování pravidel webu a dbá o jeho rozvoj a plynulý chod. Má přístup k pokročilým nástrojům a nastavením určeným k spravování diskuzních fór, uživatelských profilů a k ovlivnování dalších aspektů webu.

1. Povinnosti administrátora
a. na požádání informovat uživatele s odůvodněním svých rozhodnutí týkajících účtu tohoto uživatele
b. spolupracovat se správci v případě řešení problémů a konfliktů

2. Mezi pravomoci administrátora patří
a. mazání diskuzních fór, příspěvků a fotografií
b. přesun a přejmenování diskuzních fór
c. přidávání a rušení správců diskuzních fór
d. blokování uživatelských účtů
e. schvalování profilových fotografií
f. čtení smazaných příspěvků

IV. Provozovatel webu
Provozovatel webu si vyhrazuje právo provádět změny a výklad pravidel, právo přidávat a odebírat administrátory a právo odkazovat uživatele s jejich požadavky a dotazy na správce daných fór a administrátory příslušných kategorií. Provozovatel si rovněž vyhrazuje právo provádět technické zásahy a programové úpravy na webu a z tohoto důvodu pozastavovat web na dobu nezbytně nutnou k těmto zásahům a zavazuje se o těchto změnách a nedostupnosti uživatele stručně informovat.

V. Vysvětlení několika pojmů

Trestné body:
Jsou ukazatelem chování diskutéra na webu. Tyto body přiděluje systém na základě nahlášení příspěvku (témata) jiným uživatelem. - O udělení/neudělení a počtu trestných bodů rozhoduje administrátor na základě prozkoumání celého vlákna. Trestaný uživatel je o udělení trestných bodů informován SZ a dále pak má ve svém profilu uveden počet, důvod a příspěvek za který obdržel trestné body.

Body +/-:
Každý uživatel můžeobdržetplusové body, které udělují ostatní uživatelé, kteří tím dávají svůj souhlas s chováním a přínosem daného uživatele pro vlastní diskuzi.
Stejně tak může obdržet mínusové body.

Co musíte udělat hned po registraci!
V profilu nastavit požadované údaje ve všech volbách (Avatar, popisek, atd...)

Všem uživatelům přeji mnoho zábavy.


Owner